2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak | gece kondular

Bu Sayfa bas

Milli Emlak Konuları

Burada değerlendirmeye alacağımız konular tamamiyle şahsımın uzmanlık alanı olduğu milli emlak konularıdır.Kanun Kazançları adlı kitabımızın Satışını durdurmuş vaziyetteyiz bunun sebebi sürekli kitabın güncellenmesinin fazlasıyla zaman alması ve kitabı okuyan vatandaşların yoğun sorularının cevaplanmasının akabinde bazı konuların anlaşılmasının güç olması mesleki uzmanlık gerektirmesinden ötürüdür.

Vatandaşlara hizmet etme anlamında kitabın içerisinde yer alan konuları buradan da sizlere aktarmış olacağım,anlaşılmayan konularda yine Eposta adresimize soruları yöneltebilir gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ücretli danışmanlık hizmetlerimizden ayrıca faydalanabilirsiniz.Tabi ilk etapta konunun detaylıca aktarılması gerekir akabinde biz sizinle iletişime geçerek ön bilgi veririz ardından kanuni olarak yapılacak işlemler konusunda konuşuruz.En son aşamada danışmanlık hizmetim için anlaşma sağlayarak gerekli hizmeti sizlere vermekten memnuniyet duyarız.

Bu Milli Emlak Konuları Başlığı altında sizlere gerekli bilgi paylaşımında bulunarak ön bilgi vermeyi,sizlerin mevcut işinizle alakalı bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktayız.Bu sebeple yazılarımızı güncel olarak takip etmenizi öneriyoruz.

Çelik Milli Emlak Danışmanlık Hizmetleri

ECRİMİSİL NEDİR

ECRİMİSİL

Ecrimisil genelde izinsiz olarak Devletin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi ve arsalarla diğer taşınmazların ilgisi olmayan kişilerce izinsiz olarak kullandıklarının tespiti halinde kullanan özel veya tüzel,kişilerle şirketlere Kullanılan gayrimenkulün kullanım süresi içinde getirebileceği gelir karşılığı göz önünde bulundurularak bedel tespitini yönetmelik hükümlerine göre İllerde defterdarlıklarca ilçelerde Malmüdürlüklerince yaptırılarak ilgilere salınan yani tahakkuk ettirilen bir nevi kira karşılığı bedelidir.Bir aylık itiraz süresi vardır rıza ile yatırılmazsa itiraz süresi sonunda veya itirazın reddi sonunda ilgili Vergi dairelerine 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkındaki kanuna göre takip ve tahsili için gönderilir.
Ecrimisil geçmiş döneme ait olarak 10 seneye kadar kullanım süresini kapsayan zaman için tahakkuk ettirilir 5 yıl için zaman aşımı süresi olarak itiraz hakkı mevcuttur.Tümüne de itiraz edilebilir ama terkini mecburi değildir sadece son 5 yıl süreler içinde düzeltme veya indirim için itiraz edilebilir.Kişiler gerekirse o ilin veya ilçenin yetkili bulunduğu İdari mahkemeye dava açabilir,Ecrimisil bir vergi olmadığı için vergi mahkemelerine gidilmesi yanlıştır. Ecrimisil kullanıcılarına bir hukuki hak getirmez ecrimisilsiz kullanım durumlarında Medeni kanuna göre belli süreler nizasız fasılasız hazine arazilerini kullananlar mahkemeler yoluyla hukuki hak elde edebilirler ama ecrimisil ödenmesi durumunda 40 yıl kullansalar bile o hakkı elde edemezler yalnız bu durumun bir istisnası vardır;Hükümetlerce zaman zaman vatandaş lehine mevzuatlar getirilerek ecrimisille yani zilyetlikle, hazine arazilerini en az 5 sene veya 10 yıl gibi sürelerle kullananlara talepleri halinde satışlarda bazı kolaylıklar getirilmektedir örnek vermek istersek 1995 yılında bu amaçla çıkarılan 4070 ve 4707 sayılı kanunlardır.Bu kanunlara göre sulu arazide 40,kuru arazide 100 dönümden fazla arazisi olmayanlara kullandıkları hazineye ait tarım arazileri doğrudan kendilerine satılabilmesini 431 sayılı kanunla hazineye kalan taşınmaz mallardan bazılarının zilyetlerine devrini emreder.Müracaat için belli süreler tanınır ve illerde Defterdarlıkla ilçelerde Malmüdürlüklerine 1 yıl içinde müracaat edenler faydalanmışlar ve birçok arazi kazanmışlardır.

İşte kanundan doğan kazançlardır bizde bu gibi kazanımaları Kanun kazançları olarak değerlendiriyoruz.Bu kanundan öncede bir kanun çıkarılmış ve 2 yıl süre içinde mahkemeye müracaat edenler ispat etmeleri halinde adlarına tescilini öngörmüştür ispat edilmeleri yukarıdaki gibidir ve çok zor değildir.Bu kanun yoluyla da ülkede bir çok insan arazi,arsa sahibi olmuşlardır.Kanunu bilmeyen veya takip edemeyenler yahut da yanlış yollarla veya kişiler aracılığı ile takip edenlerin çoğu kaybetmiştir. Ancak bu şekilde ecrimisilin faydası vardır aksi durumda anlattığımız gibi arazi üzerinde bir hak tesisine esas olmaz. Ecrimisil kira olarak da addedilemez,kullanıcılar her an değişebilir ve maliyenin muhatabı kullanan şahıslardır.

 

2B ARAZİLERİ

2B ARAZİLERİ

2B ARAZİLERİ

Bu araziler 29.06.2001 tarihinde kabul edilen 4706 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiş ve satışları,satış şartları ve usulleri bu kanunla belirtilmiştir kanuna göre,orman sınırları dışına çıkarılan arazilerdir.Alım ve satımları mümkün olan bu araziler 6831 sayılı Orman Kanununda 1744,2896 ve 3302 Sayılı Kanunlarla bazı değişiklikler yapılarak 2b arazileri olarak tanımlanmış ve alım satımlarıda bu kanunlarla getirilen hükümlere göre yapılmaktadır.
2 B Arazilerinde Önceden HAK SAHİBİ olunması şarttır.Güncelleme listelerinde ve kesinleşen kadastro tutanaklarında kullanıcı olarak belirlenenler hak sahibi (Kadastro Mahkemelerinde davası devam edenlerde dava sonucu beklenecek) ileri konularla birlikte bu konu daha genişce anlatılacaktır.

II- MÜLKİYETİ TAPUDA HAZİNE ADINA KAYITLI OLAN HAZİNE ARAZİLERİ
Değerini ve kıymetini yitirmeyen bir yerden bir yere götürülmeyen bu gibi taşınmaz mallara GAYRİMENKUL denir. (Arazi,arsa,bina,)gibi olanlar,Hatta gemilerde gayrimenkul hükmünde sayılmaktadır.Tapuda hazine adına mülkiyet olarak kayıtlı araziler,hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler olarak adlandırılır.Bu arazilerinde alım,satım,kiralama ve benzeri kullanım usul ve esasları ilerideki konularımız da ele alınarak ayrı ayrı anlatılacaktır.

III -DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ARAZİLER
Bu arazilerde devletin tapusu dahilinde olmasalar bile devletin hüküm ve tasarrufunda olan kullanım usulleri devletçe belirlenen gayrimenkullerdir.Meralar,Yaylaklar,kışlaklar,çayırlar sit alanları, Deniz,göl ve nehir yatakları ve kıyılar,dağlar,özel mülkiyeti olmayan adalar,dağlar,dere yatakları gibi taşınmazlar bu tanıma girmektedir. Bunların da ilerideki konularımızda her türlü kullanım şekilleri kiralar dahil geniş olarak anlatılacaktır.
1,2 ve 3. bölümler de tarifini yaptığımız bu arazilerin satışı,tranpası,arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırması,kiraya verilmesi için ön izin alınması,üzerinde irtifak hakkı kurulması HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK de belirlenen usul ve esaslarla yapılır Yukarıda 2 ve 3 bölümünde sayılan arazilerin kanunlarında yazılı kurum veya kuruluşlar arasında tahsis veya devir işlemleri ise KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN DEVRİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞ’E göre yapılır.Bu gibi arazilerin uygulama durumları ayrı bir önem kazanmaktadır.Burada maksat hem mevzuata göre iş yapmak hem de kazanmaktır.Vatandaşlarımız konuları ve mevzuatların takibini tam ve zamanında yapamadığı için hem zamandan hem de elde edeceği haklardan mahrum kalmaktadırlar bu haklar her zaman önünüze gelmiyor.Bir örnek verirsek: Kişinin elinde bir hazine arazisi var kullanıyor kullandığı taşınmazı ister kiralamış olsun ister ecrimisil yani izinsiz ama bir bedel karşılığı kullanmış olsun bu gibi araziler için zaman, zaman hükümetlerce kanun çıkarılıyor ve vatandaşlara belli kolaylıklar sağlayarak satın almalarını veya Mahkeme yoluyla adlarına tescillerini yapmalarını belirliyor, ancak bu gibi kanunlar genelde bir,iki veya üç sene gibi kısa süreli olmaktadır.Bu süreler içinde vatandaşın ya haberi olmuyor ya işi iyice bilmeyen yanlış yerlere götürüyor, ya da zamanını geçirdiği için o büyük imkandan da mahrum oluyor işte bizim yapmamız gereken bu durumda olan arazileri takip etmektir.
4070 sayılı kanun ve benzeri birçok kanun var.Bu durumlara bir örnektir.İnsan hayatında bir arsa ve ev sahibi olamıyor işte bu gibi durumlar bir fırsattır.Bir örnek daha verelim:Kişinin elindeki arazi veya arsa sit alanıdır bunu devlete ait arazi ile değiştirerek yeni bir hakka kavuşmuş olacaktır. üstelikte yasaldır,hatta belli şartlarla 3.derece sit alanlarına binada yapılabilir.1.ve 2.sit alanları hariçtir.Sit konusu ileri kısımlarda açıklanacaktır.

 

Tarım Arazileri

Tarım Arazileri

TARIM ARAZİLERİ VE ZEYTİNLİKLER
Tarım arazisi olarak tarımsal amaçlı kullanılan arazilerdir.

1- Tarlalar,çayırlar,her türlü sebze ve meyve üretimi yapılan arazilerle,bağlar,bahçeler bu sınıfa giren tarım amaçlı araziler yani taşınmazlardır. Bu taşınmazlar şahısların özel mülkiyetinde olabileceği gibi hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerde olabilmektedir,işte o zaman devletten bu gibi yerleri kiralamak,satın almak,ecrimisil ile kullanmak gibi usullerle yararlanılması mümkün olmaktadır.
2- Dağlar ; Dağlar genelde özel mülkiyete konu olamazlar ancak dağların bazı yerlerinde kişilerin özel mülkiyetinde olan kısımları ile mahkemelerce hazine ile dava yoluyla elde edilmiş olan kısımlar bulunabilmektedir. Tabii ki sahipsiz olan ilgili köy,kasaba ve belediyelere tahsisli olmayan kısımlarında taş ocakları açmak suretiyle veya tarım amaçlı olarak zeytinlik ve özel orman alanı veya kavak ağacı meyve ağacı,zeytin ağacı dikmek suretiyle kiralama yapılarak kullanılabilir,bazen de izinsiz aynı ağaçları dikerek kullananlar ise idarenin (İllerde Defterdarlıklar ilçelerde Malmüdürlükleri) tespiti ile ecrimisilli olarak faydalanılması sıkça bulunmaktadır.
3- Toprakları özellikle Tarım alanları olarak kullanılmakta olan sözü edilen arazilerin korunması amaçlı 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 2005 yılında çıkarılmıştır.UYGULAMASI Tarım ve Köy işleri Bakanlığına ait olan bu kanunun uygulamalarında Bakanlık bazı yetkilerini Valiliklere devredebilir.Bu kanuna göre tarım arazileri :Mutlak,Özel ürün ve Dikili tarım arazileri olarak üç sınıfa ayırmıştır.Dikili ve sulu tarım alanları amacı dışında kullanılamazlar.Çiftçileri daha çok ilgilendiren bu konuları ana fikir bakımından açıklamaktayız. Zeytinlikler için(Dikili alanlar)ise Zeytinlik kanunu hükümleri ile çıkarılan Yönetmelikle işletilmesi,amaçları,kullanımları belirtilmektedir.
Konu içinde belirtildiği üzere tarım alanı olarak kullanılan devlete ait yerler ve kullanımları bir yandan bu kanunlarla belirlendiğinden uyulması gerektiği ancak diğer kullanım usulleri (Kişilere ait olanlar hariç)kiralama,satın alma,dava etme,ecrimisil konuları her bölümlerde açıklandığı gibi tarım alanları içinde geçerlidir.

MERALAR

DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE OLMAYAN AMA DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN KULLANIM USULLERİ MERA KANUNU UYGULAMASI.
1-MERALAR: Hayvanların otlatılması ve otundan faydalanılması için tahsisli ve alışılagelmiş ,öteden beri (Kadimden) bu amaçla kullanılan yerlerdir. Köyler ve Belediyeler bu usulde tahsisli veya kadimden beri meraları amacına uygun olarak kullanmaktadırlar veya kullanabilirler.Meralara tecavüz suç olmakla birlikte izinsiz kullananlara illerde Defterdarlıklarca,ilçelerde Malmüdürlüklerince tespiti halinde ecrimisil tahakkuk ettirilerek muhatabından tahsili yoluna gidilir.Bizle bu tarz  işgal yolunu önermiyoruz her zaman kanun yoluyla hareket etmek en uygunu olacaktır.
2-ÇAYIR : Taban suyunun yüksek bulunduğu sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli yem üreten genellikle kuru ot üretimi kullanılan yerlerdir.Doğu Anadolu’da örneği çoktur,Ege bölgesinde çayır olarak nitelenmekle birlikte çeşitli meyve veya ağaçların içinde bulunduğu alanlardır.Hatta içinde dam bile bulundurulmaktadır şahısların özel mülkiyetinde olmaları halinde mülkiyet sahiplerince kullanılır,alınır,satılır.

Devletin hüküm ve tasarrufunda olanların ise mevzuata görek kiralanmak suretiyle(İhale yoluyla) veya işin özelliğine göre ihalesiz yada doğrudan ihale edilmek suretiyle ihale süresince kullanabilirler.Bunların dışında ise işgal etmek yani izinsiz olarak kullanılmasıdır ki bu da yukarıda bahsedildiği tespiti halinde ecrimisilli olarak kulanmış olunur.Her zaman söylediğim üzere en doğru yol kanunlara uygun olan esas yoldur.Mevcut durumlarda Devletimizin resmi kurumlarının gösterdiği yoldan gidilmesi en doğru olanıdır.
3-YAYLAK : Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri ve otundan yararlanılan köylere,belediyelere tahsisli veya kadimden beri kullanılan yerlerdir.Köy ve Belediyeler kanunları gereği kullanılmakla birlikte alınıp satılamazlar.köyler veya belediyeler arası ihtilaf halinde Milli emlak,Mülki amirliklerce veya aralarında anlaşarak bütün bunlar olmazsa ilgili mahkemeler yoluyla çözümü yoluna gidilir.
4- KIŞLAK : Hayvanların kış mevsiminde barındırılması veya otundan yararlanılması için tahsis edilen veya geçmişten(Kadimden)beri kullanılan yerlerdir. Kışlaklarda yaylaklar gibi aynı içeriklidir ve sorunlar aynı yollarla çözümlenir.Mera,Yaylak,Kışlak,Çayır ve Otlatma hakkı,otlatma kapasitesi olarak belirler tahsislerinde de Mera Hukukuna göre ve 4342 sayılı Mera Kanunu ve Yönetmelikleri uygulanır. Bakanlık olarak Tarım Bakanlığını gösterir burada tahsisler için il veya ilçelerdeki Tarım müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı yetkilidir.Ecrimisil yani izinsiz kullanılmalarda ise Defterdarlık veya Malmüdürlükleridir.

 

MERALARIN VASFININ DEĞİŞTİRİLMESİ

1-Meralar eski hükümlerle Belediyelerce İmar Kanuna göre il veya ilçe sınırlarında imara alınması ile vasfı değişirdi,vasıfı değişen meralar hazine adına tapuda Tescil edilir ve devletin özel mülkiyetinde kayıtlı yerlerden sayılarak buna göre diğer bölümlerde açıklanan usulde Belediyelere imar kanununa göre terk edilmesi gereken yerler terk edilirken diğer taraftan kira,satma,veya tahsis gibi hususlar umumi hükümler ve milli emlak mevzuatı ile uygulanmakta iken 1998 yılında çıkarılan 4342 Sayılı Mera Kanunda bir değişiklik yapılarak hazine adına tescil edilmesini hükümlerden çıkarmış hatta bu konuda dava açılmış ise vazgeçilmiştir.Yani umumun istifadesinde kullanımı sağlanmıştır.
2- Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında,
3- Doğal afet bölgelerinde yerleşim yerleri için ihtiyaç halinde,
4- Mera Kanununa göre Valiliklerce kurulacak komisyonların kararlarına göre vasıfları değiştirilebilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/YARDIMLAR

YARDIMLAR Gecekondu sahiplerine yapılacak olan yardımlar 775 sayılı kanunun 12 nci Maddesinin ( e ) fıkrasına göre yapılmaktadır a)Borçlanma yoluyla yapılan yardımlarda yapılacak yardımın süresi , miktarı, Kullanım amacına göre çeşitlilik göstermektedir.Bu yardımlar belli edilen şartlar ilgiliye bildirilir ve anlaşma sağlanırsa uygulamaya geçilir. b)TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI aynı zamanda hibe şeklinde yapılacak yardımlar içinde yetkili …

Devam

Gecekonduların İslahı ve Tasfiyesi

  GECEKONDULARIN İSLAHI VE TASFİYESİ 775 sayılı kanunun 21,22 ve 23 ncü maddeleri hükümleri bahse konu işlemlere ait hükümleri getirmektedir. Belediyelere ait olan veya bu kanun hükümlerine göre belediyelere geçmesi gereken arazi veya arsalar üzerinde bu kanunun yürürlük tarihinden önce yapılmış olup 16 ve 17ci maddelere yapılan tespitlerle konut olarak kullanılmakta olan gecekonduların içinde oturanlar …

Devam

GECEKONDULARIN TESPİTİ

  GECEKONDULARIN TESPİTİ  Gecekondu Kanunun yürülük tarihinden itibaren belediyelerce 6 ay içinde GECEEKONDU İSLAHI VE TASFİYE BÖLGELERİ  VE SINIRLARI Belediyelerce belirlenir hükmü mevcuttur.Bu kanun 1966 yılında yürülüğe girdiği İçin bu süreler şu anki tarihe göre bizi pek ilgilendirmiyor çünkü aradan 50 in Üstünde bir yıl geçmiştir,biz bugünü kanun şartlarını ayrıca inceleyeceğiz. Belediyelerce belediye sınırları veya …

Devam

GECEKONDULAR

GECEKONDULAR 775 Sayılı Gecekondu kanunu 20.07.1996 tarihinde kabul edilerek 30.07.1966 tarihinde yayımlanarak yürülüğe girmiştir. Zamanla çeşitli değişikliklere uğramıştır.Biz burada kanunu ilk haliyle anlatmaya çalışacağız bilahare yapılan değişiklikleri son  durumlara kadar anlatacağız. Bu Kanun mevcut gecekonduların ıslahı,tasfiyesi planlaması ve yeniden Gecekondu yapılmaması için gecekondu önleme bölgeleri oluşturulması ve uygulamasına dair hükümleri içerir. b)Bu kanunda sözü geçen …

Devam