2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

»

Mar 23

Bu Yazı bas

2B ARAZİLERİ

2B ARAZİLERİ

Bu araziler 29.06.2001 tarihinde kabul edilen 4706 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiş ve satışları,satış şartları ve usulleri bu kanunla belirtilmiştir kanuna göre,orman sınırları dışına çıkarılan arazilerdir.Alım ve satımları mümkün olan bu araziler 6831 sayılı Orman Kanununda 1744,2896 ve 3302 Sayılı Kanunlarla bazı değişiklikler yapılarak 2b arazileri olarak tanımlanmış ve alım satımlarıda bu kanunlarla getirilen hükümlere göre yapılmaktadır.
2 B Arazilerinde Önceden HAK SAHİBİ olunması şarttır.Güncelleme listelerinde ve kesinleşen kadastro tutanaklarında kullanıcı olarak belirlenenler hak sahibi (Kadastro Mahkemelerinde davası devam edenlerde dava sonucu beklenecek) ileri konularla birlikte bu konu daha genişce anlatılacaktır.

II- MÜLKİYETİ TAPUDA HAZİNE ADINA KAYITLI OLAN HAZİNE ARAZİLERİ
Değerini ve kıymetini yitirmeyen bir yerden bir yere götürülmeyen bu gibi taşınmaz mallara GAYRİMENKUL denir. (Arazi,arsa,bina,)gibi olanlar,Hatta gemilerde gayrimenkul hükmünde sayılmaktadır.Tapuda hazine adına mülkiyet olarak kayıtlı araziler,hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler olarak adlandırılır.Bu arazilerinde alım,satım,kiralama ve benzeri kullanım usul ve esasları ilerideki konularımız da ele alınarak ayrı ayrı anlatılacaktır.

III -DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ARAZİLER
Bu arazilerde devletin tapusu dahilinde olmasalar bile devletin hüküm ve tasarrufunda olan kullanım usulleri devletçe belirlenen gayrimenkullerdir.Meralar,Yaylaklar,kışlaklar,çayırlar sit alanları, Deniz,göl ve nehir yatakları ve kıyılar,dağlar,özel mülkiyeti olmayan adalar,dağlar,dere yatakları gibi taşınmazlar bu tanıma girmektedir. Bunların da ilerideki konularımızda her türlü kullanım şekilleri kiralar dahil geniş olarak anlatılacaktır.
1,2 ve 3. bölümler de tarifini yaptığımız bu arazilerin satışı,tranpası,arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırması,kiraya verilmesi için ön izin alınması,üzerinde irtifak hakkı kurulması HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK de belirlenen usul ve esaslarla yapılır Yukarıda 2 ve 3 bölümünde sayılan arazilerin kanunlarında yazılı kurum veya kuruluşlar arasında tahsis veya devir işlemleri ise KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN DEVRİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞ’E göre yapılır.Bu gibi arazilerin uygulama durumları ayrı bir önem kazanmaktadır.Burada maksat hem mevzuata göre iş yapmak hem de kazanmaktır.Vatandaşlarımız konuları ve mevzuatların takibini tam ve zamanında yapamadığı için hem zamandan hem de elde edeceği haklardan mahrum kalmaktadırlar bu haklar her zaman önünüze gelmiyor.Bir örnek verirsek: Kişinin elinde bir hazine arazisi var kullanıyor kullandığı taşınmazı ister kiralamış olsun ister ecrimisil yani izinsiz ama bir bedel karşılığı kullanmış olsun bu gibi araziler için zaman, zaman hükümetlerce kanun çıkarılıyor ve vatandaşlara belli kolaylıklar sağlayarak satın almalarını veya Mahkeme yoluyla adlarına tescillerini yapmalarını belirliyor, ancak bu gibi kanunlar genelde bir,iki veya üç sene gibi kısa süreli olmaktadır.Bu süreler içinde vatandaşın ya haberi olmuyor ya işi iyice bilmeyen yanlış yerlere götürüyor, ya da zamanını geçirdiği için o büyük imkandan da mahrum oluyor işte bizim yapmamız gereken bu durumda olan arazileri takip etmektir.
4070 sayılı kanun ve benzeri birçok kanun var.Bu durumlara bir örnektir.İnsan hayatında bir arsa ve ev sahibi olamıyor işte bu gibi durumlar bir fırsattır.Bir örnek daha verelim:Kişinin elindeki arazi veya arsa sit alanıdır bunu devlete ait arazi ile değiştirerek yeni bir hakka kavuşmuş olacaktır. üstelikte yasaldır,hatta belli şartlarla 3.derece sit alanlarına binada yapılabilir.1.ve 2.sit alanları hariçtir.Sit konusu ileri kısımlarda açıklanacaktır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/2b-arazileri.html