2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak | gece kondular

Bu Sayfa bas

KANUN KAZANÇLARI KİTABI

kanunkazançlarıkitabı

 

Kanun Kazançları Kitabı-Milli Emlak Hizmetleri ve Hazine Arazileri

 

Değerli okurlar,kanun kazançları kitabının  yazımındaki amacımız;devlete ait özel mülkiyetinde kayıtlı arsa,arazi ve bina gibi taşınmazları ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arsa,bina,deniz kıyıları,kara suları,göller ile hazineye ait arazi ve arsalara yapılan gecekondular ve diğer yapılaşmalarla işletme maksadı ile yapılacak olan tesislerle ilgili kanuni usül ve esaslarının,bu maksatla kiralanmak veya satın almak isteyenler tarafından bilinmesi ve kanuni olarak faydalanmalarının sağlanması amaçlanmıştır.Burada asıl vurgulamak istediğimiz bir noktada kazançların hem kanuni olması hemde kazanılması esastır.Bu esaslara yönelik olarak Kanun kazançları kitabının içerisinde her kesimi ilgilendiren bölümler bulunmaktadır. Yıllardır yapmış olduğum görev itibariyle,insanlarımızın hazine arazileri,gece kondular,meralar,2b araziler, ve milli emlağın içerisine giren kitabımızda da ayrıntılarıyla anlattığımız konularda vatandaşlarımızın eksik bilgilere sahip oldukları ve bu eksik bilgilerinden dolayı bir takım hak kayıpları yaşadıkları ve kanunların onlara tanıdığı hukuki imkanlardan mahrum olduklarını görmüş bulunmaktayım.Bu nedenle kişilerin kanun kazançları kitabında belirtilen hukuki esas ve yöntemlere uygun olarak hareket edildiğinde ilerde meydana gelebilecek durumlarında  önüne geçilmiş olunacaktır.Ancak hak kavramı  2 taraflı bir konudur.Sizlerin hakları olduğu gibi devletinde hakları bulunmaktadır.Bizim amacımız devletinde haklarının bilinerek  hareket edilmesi ve devletimizinde hak kaybına sebep olmadan sizlere verdiği hukuki imkanlardan faydalanmanızı istemekteyiz.
       

 

                                                                 Kanun Kazançları Kitabının İçeriği         

 

Hazineye ait taşınmazlardan arazi,arsa,binaların,alımı-satımı,kiralı veya kirasız(Ecrimisilli Kullanımı)kullanım hakları,usül ve esaslar ile denizler,göllerden ve nehirlerden faydalanılmasının usül ve esasları kısa ve özlü olarak açıklanmıştır.

 

 

                                                                                        KONULAR      

                                                                          **HAZİNEYE AİT ARAZİLER                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                          

1-2B Arazileri(Orman dışına çıkarılmış araziler)

 

2-Hazinenin(Devletin) Özel mülkiyetinde bulunan araziler

 

3-Hazinenin(Devletin) Hüküm ve tasarrufunda bulunan araziler      

                                                                     

**HAZİNEYE AİT ARAZİ TÜRLERİ   

 

1-Orman dışına çıkarılan araziler.

 

2-Tarım Arazileri( tarlalar,çayırlar,zeytinlikler,meyve ve sebze alanları,bağ ve bahçeler ve benzer tarım alanları)

 

3-Tarım dışı araziler (su alanları,yerüstü ve yeraltı maden alanları,kumluk,çalılık,taşlık ve bataklıklar)

 

4-Konut ve Gecekondu alanları,deniz,göl ve nehir kıyıları ile dere yatakları,sit alanları)

 

5-Ecrimisil ve Hukuki durumu

 

6-Hazineye ait taşınmazlarla ilgili Hazine Davaları ve Takipler.

 

                                                              **** HAZİNE ARAZİLERİNİN TÜRLERİ VE 2B ARAZİLERİ

 

1-HAZİNE ARAZİSİ

 

Hazineye ait arazi:özel mülkiyete yani hazinenin tapusunda bulunan arazilerdir.İkinci olarak hazine arazisi;hazinenin özel mülkiyetinde olmamakla birlikte devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdir.

 

2-HAZİNEYE AİT ARAZİ TÜRLERİ

 

a)Tarım Arazileri :Üzerinde tarım yapılan ve tarım amaçlı olarak kiralanan veya ecrimisil olarak kullanılan arazilerdir.

 

b)Tarım Dışı Araziler:Tarım amaçlı olarak kullanılmayan arazilerdir.Bunlar yeraltı ve yerüstü kaynakları olarak da adlandırılır.Örneğin maden yatakları,taş ocakları,balıkçı barınakları,gecekondular gibi hususların gerçekleştirildiği taşınmazları kapsar.

 

 c)Meralar,yaylaklar,kışlaklar,çayırlar,otlakiye arazileri gibi yerlerdir.Bunlar aynı zamanda devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Ecrimisil ve Hazine Arazileri:

 

Devletin özel mülkiyetinde olan arazilerle,devletin özel mülkiyetinde olmamakla birlikte hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazların(arazi,arsa vb)devletten izinsiz kullanan özel ve tüzel kişilere tahakkuk ettirilen,işgal bedeli olarak tanımlanır.Bu bedel Gayrimenkullerin idaresi hakkında ki yönetmeliğe göre,İllerde Defterdarlıklar İlçelerde Malmüdürlükleri tarafından tespit ettirilir.

 

Ecrimisil de kullanıcının kusuru olup olmadığına bakılmaksızın hesaplanan o yerin yıllık getirebileceği bir nevi gelir yani kira bedeline eşdeğerdir.Ecrimisiller genelde sezonluk değil yıllık olarak tahakkuk ettirilir.Hazine taşınmazlarına izinsiz kullananlara tahakkuk ettirilen ecrimisiller Maliye Bakanlığının İl ve İlçe Temsilcilikleri tarafından yapılır.Belediyeler, Belediye Kanununa göre belediye tahsisli taşınmazlarla,belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların izinsiz kullanılması durumunda,Ecrimisil adı altında değil Belediyeler Kanununa göre belediyece tahakkuk ettirilen işgal bedelleridir.

Sahibinden izinsiz olarak bir taşınmazı kullanan ve kendilerine ecrimisil salınan kişilerde yönetmeliğe göre,kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın ecrimisil bedeli tespit ettirilir ve tahahkuk ettirilerek kendisine teblih edilir ise de bu kişiler  kullandıkları arazinin vasfını(meralar gibi)değiştirmiş olmaları halinde bundan ayrıca sorumludurlar ve eski haline getirmeleri gerekir.Bu durum 2b arazilerini de kapsar.

 

 

2A ARAZİLERİ

 

2A Arazileri alanları:6831 sayılı orman kanununun 2. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre hazine adına,orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak olan yerlerdir.

 

2B ARAZİLERİ

 

2b arazileri;orman alanlarının dışına çıkarılmış olan arazi türleridir.(6831 Saylı kanun 1744,2896,3302 sayılı kanunla değişik 2.maddesinin 1.fıkrasının(b) bendine göre Mahkeme kararlarıyla hazine adına orman dışına çıkarılmışlardır)Bu arazilerin kişilere satışının yapılabilmesi için haksahibi olunması şarttır.Haksahibi olanlar önceden tespit edilir listeye alınarak kendilerine bildirilir veya kişilerce ilçelerde Malmüdürlükleri,illerde Defterdarlıklardan öğrenilir.Kanun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurulması gerekli ise de bu süreler uzatılabilmektedir.

 

DEĞİŞİKLİK EKİ:

 

2 B arazilerinin satışı da bu bağlamdadır.Kanununda son bir iyileştirme ile daha cazip  hale getirilmiştir, değişmeden önce Hak sahibi olanlardan; şehir içi ve mücavir alanlar için alınan iki bin Türk lirası ile bu alanların dışında olanlardan alınan bin Türk lirası artık  alınmayacak ve önceden yapılan başvurular kabul edilecektir alınan ücretler hak sahibine geri dönecektir,

 

Ayrıca 400 m2 e kadar olan satışlarda rayiç değerin % 70 (Yetmişi) yerine % 50 (Yüzde elli)olarak değiştirilmiş ve alıcılar lehine indirilmiştir)Birden fazla hak sahibi olanların,bu şartlar bir tanesi için geçerli sayılmaktadır.

 

 

TESCİLE AİT HAZİNE DAVALARI

 

Bu tür davalar kişilerin kanunlarla kendilerine verilen hazineye ait yerleri,kanun süresi içerisinde aralıksız ve çekişmesiz kullananların kendi adlarına tescil edilmesi için açabileceği davalardır.

Bu konular kanun kazançları kitabında çok daha geniş olarak anlatılmıştır.Hemen altta izleceğiniz video da kitabımızın bir ön tanıtımı yer almaktadır.

 

 

 

kanunkazançlarıgörselseti

KİTABIMIZIN İÇERDİĞİ VİDEOLARIN BÖLÜMLERİ AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Bu bölümde Devletin Özel Mülkiyetinde olan Hazineye ait(Arazi,Arsa,Bina gibi)taşınmazlar ile

-Devletin Özel Mülkiyetinde olmamakla beraber Devletin Hüküm ve Tasarrufunda yani idaresinde olan Taşınmazların Mevzuatlarına göre alımı,satımı,kiralanması veya kirasız kullanım durumlarını,tüzel kişiliklere tahsis edilmelerini,tranpalarını,devirlerini kiralama çeşitleri(uzun,orta ve kısa süreli kiralamalar) ile  kiralanan arazi türleri,tarım amaçlı veya tarım dışı amaçlı kiralamalar,yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla faydalanma usülleri ve türlerini anlatacağız.Ayrıca kişilerin kanunla belirtilen süreyi aşan kirasız ve ecrimisilsiz kullanımlarından doğan hukuki durumları ile adlarına tapuya tescil edilme haklarının anlatımını kısa öz olarak anlatmaya çalışacağız.

 

 

 

 

 

1-Alımı,Satımı Örnek 2B Arazileri İle İhale Kanununa Göre Alımlar.

 

2-Kiralamalar Uzun,Orta,Kısa Olanlar ve Şartları.

 

3-Tranpalar,Sit Alanları ve Normal Olanlar.

 

4-Yeraltı-Yerüstü Kaynakları İle Faydalanılma Şekilleri.

 

5-Ecrimisil Konusu.

 

6-Kişilerin Adlarına Tescil Konusu.

 

7-İskanen veya Afet Nedeniyle Arazi Dağıtımları.

 

8-Zilyetlik Hakkı.

 

9-Tapuya Tescil Hukuku.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Gecekondular,Dağlar,Adalar,Meralar,Yaylak ve Kışlaklar,Özel Orman Alanları İçin Kiralamalar,Zeytinlik -Pamuk Ekimi,Ağaç Dikme,Bağ-Bahçe,Meyve Ağaçları,Hayvan Damları ve Hayvancılık Konuları.

 

 

KANUN KAZANÇLARI KİTABI VİDEOSU(Kitap hakkında daha detaylı bilgi için lütfen videomuzu seyredin)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Denizler,Göller,Nehirler,Kıyılar,Dereler ve Dere Yatakları,Balıkçı Barınakları İle Balıkçılık,Gemi Taşımacılığı,Deniz Sporları,Kanon-Şemsiye-Şezlog Gibi Kıyı Ticaretleri İle İstimlaklar Ve Yollar,Köprüler,Camiler ve Umuma Tahsisli Olacak Yerler İçin.

 

 

KANUN KAZANÇLARI KİTABI VİDEOSU(Kitap hakkında daha detaylı bilgi için lütfen videomuzu seyredin)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAZİNE DAVALARI:

 

Yukarıda alım,satım,kiralama,ecrimisil,tahsis,tranpa,devir,temlik,zilyetlikle yapılacak tapu tescil davaları yani Gerçek ve Tüzel Kişilerle diğer kurum ve kuruluşların Devlet(Hazine ) ile aralarındaki hukuk çekişmesi ve devletin çeşitli hukuki alacak ve borçlarına ait davaları hakkında kısa bilgi.

Yukarıdaki videomuz seyredildiğinde de farkedeceksiniz,hazine arazileri,2b araziler,meralar,yaylaklar,kışlaklar,tarım arazileri,yer altı ve yer üstü kaynakları yani bahsedilen alanlar oldukça geniştir.Bu kadar içeriğe sahip olan bir mevzuda mutlaka bilgi sahibi olmanız ve kesinlikle kulaktan dolma yada internette bir kaç tane yazı okuyarak hareket etmemeniz gerekiyor.Neden kitabı almalı ve dikkatlice okumalıyım sorusunun asıl cevabı bu noktada gizlidir.Çünkü yukarıda anlatılan konular tamamiyle  resmi yollarla hallolunması gereken bir içeriğe sahiptir.Yılların tecrübe ve birikimiyle hazırlanmış ve her türlü detay hesap edilerek yazılmış olan kitabımız sizlerin bilgi sahibi olmadan yanlış adım atmanızında önüne geçebileceği gibi resmi dairelerle olan diyaloğunuzda da büyük kolaylıklar sağlayacak yol ve yöntemlerini,dikkat edilmesi gereken hususları sizlere öğretmiş olacaktır.O açıdan böylesine hassas konuların yer aldığı kanun kazançları kitabımızın fiyatını sizlerin kolaylıkla alabileceği bir fiyatla satışa sunduk.Burada önemli olan sizlerin bilinçli bir şekilde hareket edebilmeniz ve sıkıntı yaşamamanız için gereken bilgilere sahip olabilmenizdir.İşte kanun kazançları kitabı sizlere bunları sunmaktadır.

 2barazileri

 Kitabın Faydaları Nelerdir?

 

1-Kendi arazisi olmayan veya yeterli arazisi olmayan kişilerin,devlete ait arazilerden kanunlara göre kiralamak ,Ecrimisilli olarak veya satın almak suretiyle  kullanılmaları durumunda:

 

a)Zeytincilik yapmak,zeytin ağacı dikmek

 

b)Buğday,arpa,yulaf,çavdar,prinç,pamuk gibi tarım ürünleri ile bağ ve bahçecilik yapmak.

 

c)Meyve ve sebzecilik işleri.

 

2)Balık Üretimi,Balıkçılık,Gemi Taşımacılığı gibi Ticari faaliyetlerde bulunmak.

 

3)Hazine Arazileri üzerinde maden arama -çıkarma-taşıma vb ticari faaliyetler.(Maden Kanununa göre)

 

4)Hazineden orta ve uzun vadeli tarım amaçlı arazi kirala;

 

a)Zeytincilik yap,zeytin ve zeytin yağı elde et.

 

b)Yetişmiş ağaçlardan teraslama  yap,dayanıklı yakacak odun elde et.

 

5)Sulu alanlara kavak ağacı dik,5-7 yıl içinde bina yapımında kullanılan çok pahalı kereste elde et.

 

6)Arazide mevzuatına göre özel gölet oluşturarak,balıkçılık yap veya tarım alanları sulama suyu depolayarak elde et.

 

7)Özel orman alanı olarak uzun vadeli kiralama yap,orman kanununa tabi olacak orman ürünü elde et veya üret.

 

8)Tarım dışı alanlarda ise çeşitli madenler elde etmek için ruhsat al,kirala maden işletmeciliği yap.

 

9) a-Hazineden arsa ,arazi satın al,paranı değerlendir ve mülkünü genişlet.

 

b-İhtiyaç sahibi isen mevzuatına göre mülk sahibi ol.

 

c-Gecekondu var ama evin yoksa gecekondu kanununa göre gereğini yap mesken sahibi ol.

 

 10)Hazine arazisini 20 yıl veya daha fazla nizasız ve aralıksız malik niyetiyle kullanmış isen medeni kanuna göre ilgili Mahkemeye başvur ispat et ve o yerin Tapusunu alabilirsin.

 

NOT:Kiralamalarda kira konusu dışında kullanılamaz buna dikkat etmek gerekir.

 

11)Kanun kazançları kitabını al,oku kanunlara uy ve bu kanunlardan daima kazan.

 

                                                                                       

                                                                                                      

Milliemlakdanısmanlikhizmetleri

 

     Milli Emlak Hizmetleri

Milli Emlak mevzuatının alanı geniştir kitapta yazdığımız bölümlerin büyük bir kısmı bu kapsamdadır,Hazine arazilerinin devletin özel mülkiyetinde olanlarla hüküm ve tasarrufunda olan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine giren tüm alım,satım kiralama ecrimisil,devir,teslim,tahsis gibi hizmetlerle 2B arazilerinin tespit,değerleme,satışına ilişkin kanunun uygulamaları ile hazine arazilerinin veya taşınır taşınmaz diğer mallarının idareleri ve Medeni kanuna göre tapu tescilleri ile bilumum devlete ait mallarla ilgili   mahkeme kararlarının neticelerine göre uygulamaları,hazineye ait olup özel Kanun veya yönetmeliklerle idaresi başka Bakanlık veya kurumlara verilse de konu hazine mallarını ilgilendirmesi halinde bu görevlere ait kamu hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü olan bir hizmet alanıdır bu görevleri  Maliye bakanlığı bünyesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bakanlık adına yürütmektedir.Değerli okurlarım kitabımızın içinde olsun veya kitapda ki konular dışında olsun bu konular uygulamada çok çeşitlilik göstermektedir bu nedenle uzmanlık alanları olduğu için ayrıca ek olarak danışmanlık hizmeti de verilmektedir .

 

 

Tüm bu yukarıda bahsettiğimiz konuları çarpıcı yönleriyle ve sizlerinde rahatlıkla anlayıp uygulayabileceği bir tarzla anlattık.Eğitim videolarının önemini göz önünde bulundurarak sizler için ortalama 17’şer dakikalık toplam 4 adet  eğitim videosu hazırladık.Bu videolarda anlattığımız konulara bazı örnekler göstererek daha iyi kavranmasını,böylelikle sizler için anlaşılmasında kolaylık olsun istedik. Bahsi geçen konular esasen tüm Türkiye’yi ilgilendiren konulardır ve bu nedenle üzerinde dikkatlice durulması ve bilgi sahibi olarak hareket edilmesinde büyük fayda vardır.Aklınıza takılan,merak ettiğiniz  yada anlayamadığınız yerler olduğunda  sizlere verdiğimiz  e-mail adresiyle bizlere çekinmeden danışabilirsiniz.Ancak kitabımızı dikkatlice okumanız ve mevcut sorularınızı ondan sonra yöneltmenizi rica ediyoruz.Her aşamada sizlere yardımcı olacağımızı ve gerekli açıklamaları yapacağımızı unutmayın.Ayrıca sık sorulan sorular bölümünde bize yöneltilen bazı sorulara özet olarak cevap verdik  bu bölümüde okumanız ve önbilgi sahibi olmanızı tavsiye ediyorum.

 

Ayrıca şunu belirtmek istiyorum kanun kazançları kitabının içerisinde yer alan milli emlak mevzuatına ait çeşitli konumdaki bilgileri birarada aynı kitap içinde sadeleştirilerek özet bilgiler bazında ve pratik olarak okuyucuların  daha anlayabilmesi için hazırlanmış bir kaynak bulunmamaktadır. Değerli okurlar kanun kazançları kitabını aldığınızda da göreceksiniz ki en güzel kazanç kanunlara uygun olan kazançlardır.Bütün Türk Halkına faydalı olması dileğiyle. Bize ulaşabileceğiniz email adresi hemen altta yazmaktadır.

 

 

ÖNEMLİ NOT:Kanun kazançları kitabının içerisinde yer alan konularla ilgili ayrıca danışmanlık hizmetleri verilmektedir.Kitabı alarak bizden genel konularla ilgili bilgi alabilirsiniz ancak danışmanlık özel bir hizmettir ve ayrıca verilmektedir. Danışmanlık hizmeti için ulaşabileceğiniz email adresi aşağıdadır. 

HER TÜRLÜ SORU VE DANIŞMANLIK HİZMETİ KONULARINDA DANIŞMAK İÇİN,ALTTAKİ EPOSTA ADRESLERİ VASITASIYLA BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

EPOSTA ADRESİ 1: milliemlakmevzuatlari@hotmail.com

EPOSTA ADRESİ 2: hazinearazileri@hotmail.com
  

Milli Emlak Danışmanlık Hizmetleri konusu 2B Arazileri,2B arazileri Satışı,Hazine Arazileri,Ecrimisil,Sit Alanları,Gecekondular ve Meralar,yaylak ve kışlaklar,Zeytincilik,Meyve ve Sebzecilik gibi Mlli Emlak içerisine giren konulardır.Danışmanlık Hizmetlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Hali hazırda Ekitabımız özel bir fiyatla satılmaktadır normal piyasa değerinin altında tutulmuş bulunuyor.Amacımız sizlerin yanlış bilgilere değil doğru bilgiye ve en uygun fiyatla sahip olabilmesidir.

 DUYURU KANUN KAZANÇLARI KİTABININ SATIŞI ŞU AN İÇİN YAPILMAMAKTADIR BUNUN YERİNE KİTAP KONULARI HAKKINDA DİREK SİTEMİZDEN GÜNCEL BİLGİLER VERİLEREK VATANDAŞLARIMIZIN SORULARI YANITLANACAK VE GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKTİRDE AYRICA DANIŞMANLIK HİZMETİ  ÜCRETLİ OLARAK VERİLECEKTİR.

  

Nasıl Sipariş Verebilirim!

Kanun kazançları kitabı dijital bir üründür ve PDF formatında düzenlenmiştir.Yukarıda yer alan satın alma bölümüne tıkladığınızda bir ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz buradan ödemenizi yaptıktan sonra kitabımızı indireceğiniz sayfaya otomatik yönlendirileceksiniz .Yönlendirilecek sayfada Kanun Kazançları Kitabını İndirebilirsiniz..Bu linke tıkladığınızda kitabımız hızlı bir şekilde bilgisayarınıza inecektir.Kitap bilgisayarınıza indikten sonra 1 saat ile en geç 24 saat içerisinde adınıza lisanslanarak size özel bir şifre oluşturulacak ve mail adresinize yollanacaktır.İnternete bağlı olmayan pc’ lerde açmaz bu ayrıca aldığımız bir güvenlik tedbiridir.

Kanun kazançları kitabının içerisinde yer alan videoları nasıl izleyeceğiniz kitabın içerisinde  anlatılmıştır.Kanun kazançları kitabı bir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz bütün hakları koruma altındadır satın aldığınız veya alacağınız kitap sizlere özel olarak hazırlanmıştır,Tüm hakları saklıdır.Bu durumların ihlal edilmesi durumunda gerekli yasal haklar tarafımızca kullanılacaktır.

 

 

       MURAT ÇELİK    

YAZAR:MEVLÜT ÇELİK           

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/756-2