2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

«

»

Mar 23

Bu Yazı bas

ECRİMİSİL


ECRİMİSİL NEDİR
ECRİMİSİL

Ecrimisil genelde izinsiz olarak Devletin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi ve arsalarla diğer taşınmazların ilgisi olmayan kişilerce izinsiz olarak kullandıklarının tespiti halinde kullanan özel veya tüzel,kişilerle şirketlere Kullanılan gayrimenkulün kullanım süresi içinde getirebileceği gelir karşılığı göz önünde bulundurularak bedel tespitini yönetmelik hükümlerine göre İllerde defterdarlıklarca ilçelerde Malmüdürlüklerince yaptırılarak ilgilere salınan yani tahakkuk ettirilen bir nevi kira karşılığı bedelidir.Bir aylık itiraz süresi vardır rıza ile yatırılmazsa itiraz süresi sonunda veya itirazın reddi sonunda ilgili Vergi dairelerine 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkındaki kanuna göre takip ve tahsili için gönderilir.
Ecrimisil geçmiş döneme ait olarak 10 seneye kadar kullanım süresini kapsayan zaman için tahakkuk ettirilir 5 yıl için zaman aşımı süresi olarak itiraz hakkı mevcuttur.Tümüne de itiraz edilebilir ama terkini mecburi değildir sadece son 5 yıl süreler içinde düzeltme veya indirim için itiraz edilebilir.Kişiler gerekirse o ilin veya ilçenin yetkili bulunduğu İdari mahkemeye dava açabilir,Ecrimisil bir vergi olmadığı için vergi mahkemelerine gidilmesi yanlıştır. Ecrimisil kullanıcılarına bir hukuki hak getirmez ecrimisilsiz kullanım durumlarında Medeni kanuna göre belli süreler nizasız fasılasız hazine arazilerini kullananlar mahkemeler yoluyla hukuki hak elde edebilirler ama ecrimisil ödenmesi durumunda 40 yıl kullansalar bile o hakkı elde edemezler yalnız bu durumun bir istisnası vardır;Hükümetlerce zaman zaman vatandaş lehine mevzuatlar getirilerek ecrimisille yani zilyetlikle, hazine arazilerini en az 5 sene veya 10 yıl gibi sürelerle kullananlara talepleri halinde satışlarda bazı kolaylıklar getirilmektedir örnek vermek istersek 1995 yılında bu amaçla çıkarılan 4070 ve 4707 sayılı kanunlardır.Bu kanunlara göre sulu arazide 40,kuru arazide 100 dönümden fazla arazisi olmayanlara kullandıkları hazineye ait tarım arazileri doğrudan kendilerine satılabilmesini 431 sayılı kanunla hazineye kalan taşınmaz mallardan bazılarının zilyetlerine devrini emreder.Müracaat için belli süreler tanınır ve illerde Defterdarlıkla ilçelerde Malmüdürlüklerine 1 yıl içinde müracaat edenler faydalanmışlar ve birçok arazi kazanmışlardır.

İşte kanundan doğan kazançlardır bizde bu gibi kazanımaları Kanun kazançları olarak değerlendiriyoruz.Bu kanundan öncede bir kanun çıkarılmış ve 2 yıl süre içinde mahkemeye müracaat edenler ispat etmeleri halinde adlarına tescilini öngörmüştür ispat edilmeleri yukarıdaki gibidir ve çok zor değildir.Bu kanun yoluyla da ülkede bir çok insan arazi,arsa sahibi olmuşlardır.Kanunu bilmeyen veya takip edemeyenler yahut da yanlış yollarla veya kişiler aracılığı ile takip edenlerin çoğu kaybetmiştir. Ancak bu şekilde ecrimisilin faydası vardır aksi durumda anlattığımız gibi arazi üzerinde bir hak tesisine esas olmaz. Ecrimisil kira olarak da addedilemez,kullanıcılar her an değişebilir ve maliyenin muhatabı kullanan şahıslardır.

Bir önceki yazımız olan TARIM ARAZİLERİ VE ZEYTİNLİKLER başlıklı makalemizde çayırlar, ecrimisil ve hazine arazisinde tarım yapmak hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/ecrimisil.html