2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

«

»

Mar 24

Bu Yazı bas

TESBİT DIŞI TAŞINMAZLAR

TESPİT DIŞI TAŞINMAZLAR

TESPİT DIŞI TAŞINMAZLAR

Kadastroca tescil dışı bırakılan yerlerdir,kadastro yapılırken bazı nedenlerle sahibi olmayan veya bulunamayan,yada sair sebeplerle devlet adına tespit ve tescili olmayan taşınmazlardır. Bazen de şahıslara veya şirketlere ait olmakla birlikte mahkemelerce iptal edilmiş ancak hazine adına tescil edilmemiş olanlarda bu kapsama girmektedir.Bu gibi arazilerin izinli veya izinsiz olarak kiralanması veya kirasız kullanılması mümkündür böyle bir durumda hazineden(İdareden) izinsiz olarak kullananlara ister özel hazine mülkiyetindeki araziler olsun isterse Devletin Hüküm ve tasarrufu altında sayılan yerlerden olsun tespiti halinde getireceği kira karşılığı yönetmelikte belirlenen şekilde bedel tespiti yapılarak kullanan kişilere ecriimisil tahakkuk ettirilir ve ödenmesi sağlanır.Ecrimisiller 6183 Sayılı Amme Alacaklarının tahsili Usulü hakkındaki Kanuna göre vergi dairelerine bildirilmesi ile takibe alınır.Tabi ki her konuda olduğu gibi vatandaşında itiraz hakkı hatta işin gereğine göre İdare mahkemesine gitme hakları  da mevcuttur. İzinli olarak yani ecrimisil harici kullanımlar ise ihale yoluyla ve hangi maksatla kullanılacağına göre İdarece bu hususlar için düzenlenen yukarıda bahsedilen yönetmeliğe göre bedel tespiti suretiyle ve ihale süresince kiraya verilmek suretiyle kullanılırlar.

Kiraya vermelerde kiralama amaçları önemlidir,Tarım amaçlı ise tarım arazileri,Tarım dışı olanlarda ise ne için kullanılacağı,süresi,ve yapılaşma olup olmayacağı,olacaksa hangi amaçlı olduğu ile plan ve projeleri esastır. Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerlerde genelde tarım amaçlı geçici dam,hayvan barınağı,kıyılarda balıkçılık barınakları gibi olmaktadırlar uzun süreli yapılaşma(Fabrika,turizm amaçlı olarak otel veya benzeri bir çok amaçlı olanlar hazinen(Devletin) özel mülkiyetinde olan ve belediyelerce imara alınmış ilgili bakanlıklarca onaylanmış bulunan taşınmazlarda söz konusudur.

6-SİT ALANLARI ;Sit alanları bu tanıma girmemekle beraber şahıslar veya devletçe 3.derece sit alanı dışında kontrollüde olsa üzerine bina inşa edilemez,amacı dışında kullanılamaz vasıfları bozulamaz,imara açılamazlar.Kanunlarla yapılacak değişikliklerle verilecek izinlerle mümkün olur.Kanuni izin verilirse bu şartın dışında demektir.Sit alanlarında bulunan ve kullanılması mümkün olmayan özellikle 1.ve 2.derecedeki sit alanındaki yerler devlete ait arazi veya arsalarla değiştirilmesi mümkündür.
7- DERE YATAKLARI VE ORMAN ALANLARI: Dere yatakları da su alanları da Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerden sayılır.Orman arazileri ise Orman vasfında olan ve Orman Bakanlığına tahsisli olan orman alanlarıdır alınıp satılmaz,ancak orman alanı olup orman vasfını kaybetmiş ve orman arazileri dışına çıkarılmış iseler 2B yasasına göre alınıp satın alabilmeleri yasa ile mümkün kılınmıştır.Satın alma usulleri yukarı bölümlerde tarif edilerek aşağıda açıklanmıştır.

Bir önceki yazımız olan MERALAR başlıklı makalemizde çayırlar, kışlaklar ve mera hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/tespitdisitasinmazlar.html